תנאי שימוש באתר

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי

אתר AutoShop.co.il (להלן "האתר", "אוטו-שופ", או "AutoShop") הוא אתר המתופעל ע"י חברת קג'מבה בע"מ (להלן "החברה") ומשתמש כאתר (שוברי הנחה לרכישת רכב חדש) ייצוגי עבור אוטו-שופ והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

הזכות לשימוש באתר

רשאי להשתמש באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, כרטיס אשראי מחברת אשראי ישראלית ותעודת זהות ישראלית. אוטו-שופ רשאית למנוע ממך שימוש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא אוטו-שופ רשאית למנוע ממך שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע אוטו-שופ או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקה, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מבעלי אתר אוטו-שופ. אין להציג תכנים מהאתר או חלקים מהם בתוך מסגרת (iFrame) גלויה או סמויה. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. התכנים המוצעים באתר הנם בבעלותם הבלעדית של אוטו-שופ ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים, (כגון פרסומות) המובאים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום תכנים מסחריים אלו אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם- האתר לא נושא ולא יישא בכל אחריות לתכנים מסחריים אלו ו\או לתוצאה הנגרמת משימושם.

תמונות הרכבים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין דגם לדגם. בנוסף, ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכבים בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור. המימון המוצג הנו במסלול הכולל מקדמה, אך קיימות אפשרויות מימון נוספות - עד למימון של 100%. אישור כל עסקאות המימון כפופות לקבלת אישור מהגורם המממן.

מאגר מידע

המידע האישי שיימסר על-ידך יישמר במאגרי המידע של אוטו-שופ. אתה מאשר בזאת את העברת המידע אודותיך מ-אוטו-שופ למאגרי המידע של כל גוף קשור ו/או מסונף אליה, וכן לספקי שירות אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך מתן השירותים באופן סדיר או לצורך מילוי התחייבויות אוטו-שופ לפי תנאי השימוש או לפי הוראות הדין, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש ל אוטו-שופ להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה. המשתמש בשירותי האתר מסכים בזאת כי פרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר וישמשו מעת לעת לצורך משלוח ניוזלטר/דואר אלקטרוני/הצעות רלוונטיות/פרסום נלווה/והודעות SMS.

שימוש במידע

אוטו-שופ לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי המזהה אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לכל גוף קשור ו/או מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו'). על אף האמור לעיל, אוטו-שופ תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: המידע המועבר אינו מידע המזהה אותך אישי; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך; במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הנן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו אוטו-שופ תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MAC ID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר אוטו-שופ.

גילוי נאות

אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי "עוגיה" (Cookies) כדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

מחירים

המחירים באתר כוללים מע"מ (מס ערך מוסף) ואינם כוללים אגרת רישוי אלא אם צוין אחרת. האתר, ו/או המפרסם מטעמו אינם מתחייבים שהמחירים של הרכבים/השירותים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.

ביטול עסקה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולחזור בו מרכישת השובר, בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה, ובלבד שהודעת ביטול נמסרה בכתב בפקס 08-6107775 או בדואר אלקטרוני ל-support@autoshop.co.il.

שוברים

אלא אם צוין אחרת, תוקף השובר הנו ל-14 ימים מיום הרכישה. מימוש השובר יבוצע ע"י הרוכש בלבד ובכפוף להצגת תעודה מזהה. מחיר השובר יקוזז ממחיר העסקה כפי שפורסמה באתר זה. השובר הנו אישי ואינו ניתן להעברה. לא יינתן החזר כספי בגין שובר שלא מומש ו\או לא הוחזר תוך 14 ימים. לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי. לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.

מבצע לרוכשי טויוטה סיינה או טויוטה היילנדר

מבצע iPhone 7 או רחפן Mavic Pro מתנה תקף לרוכשי רכבים מסוג טויוטה סיינה או טויוטה היילנדר בלבד בין התאריכים 1-15 בספטמבר 2017, ובתנאי שהועבר התשלום המלא כפי שמצויין באתר אוטושופ עבור הרכב בתאריכים אלו (מינימום 289,900 ש״ח לא כולל אגרת רישוי לטויוטה סיינה; מינימום 299,900 ש״ח לא כולל אגרת רישוי לטויוטה היילנדר). המתנה, אייפון 7 או רחפן Mavic Pro (לבחירת הלקוח), תמסר ע"י נציג אוטושופ במעמד מסירת הרכב. להורדת תקנון המבצע המלא.

אזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 

תאריך עדכון: 2 במאי, 2017

תנאי שימוש אלה נתונים לשינויים על ידי הנהלת האתר וללא מתן הודעה מראש. מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת.
ט.ל.ח

 

 

    לחץ כאן לשיחה עם נציג » הלחיצה תיזום שיחה למס׳ 054-3230422 (עלות שיחה רגילה)